DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. GEBRUIK DEZE SITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.


Deze website is gekoppeld aan andere websites, die ook worden beheerd door bedrijven uit de Toshiba Group. Bij het gebruik van gekoppelde websites zijn ook de algemene voorwaarden van die gekoppelde websites van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van een gekoppelde website, hebben de algemene voorwaarden van een gekoppelde website voorrang en zijn deze bepalend voor de gekoppelde website.


Inhoud van de site
Het beschikbare materiaal op deze website, met inbegrip van materialen op gekoppelde websites die direct of indirect toegankelijk zijn vanaf deze website, wordt als zodanig aangeboden, zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken of niet-schending. We garanderen niet dat het materiaal foutloos en vrij van virussen is en geen lasterlijk, aanstootgevend of op andere wijze schadelijk materiaal bevat. Deze website kan ook publicaties bevatten met technische onnauwkeurigheden of typografische fouten, die naar eigen goeddunken door Toshiba zullen worden gecorrigeerd indien deze worden ontdekt. Daarnaast worden er af en toe wijzigingen aangebracht in de informatie in de gedrukte versies van deze publicaties. Deze correcties en wijzigingen kunnen vroeg of laat op deze website worden opgenomen.


Koppelingen naar websites van derden
Toshiba is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het materiaal dat toegankelijk is via gekoppelde websites. Elke verwijzing naar een gekoppelde website of alle andere specifiek genoemde producten of diensten van derden vormt of impliceert geen goedkeuring van onze kant. U bent zelf verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot het gebruik ervan.


Aansprakelijkheid
Eventuele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website wordt bepaald door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen als het overlijden, persoonlijk letsel en/of schade betreft onder de toepasselijke wetten productaansprakelijkheid of waar onze aansprakelijkheid is gebaseerd op een bewuste daad, grove nalatigheid of bedrog. Verder gelden de volgende beperkingen van aansprakelijkheid:In geen geval zijn wij, noch onze gelieerde ondernemingen, medewerkers, agenten of leveranciers, aansprakelijk voor enigerlei schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, inkomstenverlies of soortgelijke economische verliezen), al dan niet volgens contract, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen van het gebruik van de beschikbare materialen op deze site of elke gekoppelde site, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid hiervan, noch voor enige andere claim door derden. In dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.


Persoonlijk gebruik en intellectueel eigendomsrecht
U stemt  toe dat u deze site alleen voor wettige doeleinden gebruikt. U mag de informatie van deze site eenmaal downloaden naar één computer uitsluitend voor eigen, niet-commercieel en intern gebruik. U mag de materialen op deze site waarop copyright rust of waarop eigendomsrecht van toepassing is, niet kopiëren, gebruiken, wijzigen, verzenden, distribueren, onderwerpen aan reverse engineering of op enigerlei wijze exploiteren, tenzij u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming hebt van de respectieve eigenaar(s). Het gebruik van de software die u kunt downloaden van de site, valt onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst die wordt meegeleverd met de software. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op deze site zijn merken van de respectieve eigenaar(s) en elk ongeautoriseerd gebruik ervan is ten strengste verboden.


Dekkingsgebied
Deze website geeft een overzicht van een groot aantal producten van Toshiba en kan derhalve verwijzingen bevatten naar specifieke producten en services die niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert niet dat Toshiba in een bepaald land de intentie heeft deze producten of services op de markt te brengen.


Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving in België.